Kostel sv. Jiří

Náš raně barokní kostel sv. Jiří je výjimečnou dominantou naší obce, pokladem jihomoravského regionu a kulturní památkou vedenou v rejstříku Ministerstva kultury České republiky. V čem spočívá jeho výjimečnost? Pro každého z nás v něčem jiném. Milovníci architektury obdivují jedinečnost samostatně stojící věže, zatímco horliví historikové pročítají bouřlivé dějiny sahající až do 13. století. Pro nás, věřící, mají sakrální prostory zase jiný význam. Všechny však spojí atmosféra tohoto místa. Pohled na gotický presbytář ponořený do paprsků zapadajícího slunce je nezapomenutelným zážitkem.

První písemné prameny o Kobylí se datují do 13. století. Tehdejší ves Kobylí Pole již r. 1252 mělo farní kostel, což je zřejmé z písemnosti tehdejšího markraběte Přemysla Otakara II. Tehdy potvrdil žďárskému klášteru v Kobylí duchovní správu a právo brát zde desátek.

Zdejší kostel byl již tehdy zasvěcen sv. Jiří a byl v průběhu let několikrát poničen. Ze záznamů např. víme, že byl vypálen r. 1605 uherskými povstalci, r.1623 vpadl do Kobylí Bethlem Gábor a opět spálil také kostel, stejně tak se činili r.1637 Švédové. R. 1657 je kostel uveden již jako zřícenina. Obnova započala až za faráře P. Stanislava Vojtěcha Adaukta ve spolupráci s patronkou Marií Annou Jakardovskou ze Sudic r. 1670. O devět let později je postavena farní budova. Ta měla být opravována v r. 1793, ale pro špatný stav se opravy neuskutečnily. Byla postavena budova nová, dnešní se zahradou u kostela. Z původní fary se nakonec staly stáje. 

Kostel sv. Jiří byl v minulosti místem, kde se shromažďovali obyvatelé před nebezpečím. Jeho umístění na nepřístupné části bylo zpevněno zdí, kdy v čele před samotným kostelem stála oddělená strážní věž zvonice tzv. kampanila, u nás celkem neobvyklá obranná fortifikace. V r. 1690 byla opatřena zvonem sv. Stanislav (154 kg) a r. 1714 zvonem sv. Řehoř (220 kg). Kostel je postaven v raně barokním stylu, kdy vnitřní prostory zůstaly zčásti gotické - např. presbytář (asi 15. stol.). Uvnitř je křížová cesta se starodávnými obrazy, oltář je vyřezávaný z 19.stol., kdy hlavním motivem je sv. Jiří bojující s drakem. Po stranách jsou sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Vpravo je barokní oltář se sochami sv. Anny a sv. Josefa. Kazatelna je rokoková, v místě se nacházejí novější varhany. ostel dostal po roce 2000 novou dlažbu, oltář, obětní stůl a nový kůr, r. 2011 proběhly statické práce a vymalování prostor, následně byla opravena střecha. Kolem kostela je situován hřbitov. V blízkosti se nalézají i menší čtyřboká kaple, nový pomník obětem válek či kaplička pod hřbitovem se sochou Panny Marie v životní velikosti.

Ve farnosti působí farní rada je poradný orgán faráře. V případě dotazů se můžete obrátit na ně a nebo přímo na otce Tomáše Cahu: Kobylí- Markéta Otáhalová, Terezie Galová, Miroslav Kunický, Jana Nováková, Pavel Vajbar