AKTIVITY A SPOLEČENSTVÍ

ANENSKÁ POUŤ

Pouť ke svaté Anně do Bořetic bývala v našem kraji vyhlášená
a vyprosit si požehnání od babičky Pána Ježíše chodívali pěší poutníci ze širkého okolí. Pro farnost samotnou to vždy byla náramná slavnost a bývala spojená s tradičními krojovanými hody. Ty se však v polovině minulého století kvůli tragické události od poutě oddělily, a proto je naše obec jedna z mála, která své hody neslaví souběžne se svátkem svého patrona.

V novodobé historii se Anenská pouť slaví zpravidla mší svatou poslední červencovou neděli v parku před kostelem a v letech 2007 - 2011 byla doprovázena víkendovým AnnaFestem.

Jsme rádi, že si pouť ke svaté Anně pomalu nachází své nové příznivce a objevují se na ní i pěší poutníci, pro které máme vždy připravené poutní koláčky a vína místních vinařů.

Schola Deo Gratias

Deo Gratias je chrámová schola mladých, jejíž hlavní "náplní práce" je doprovázení bohoslužeb ve farnosti. Krom toho si ale občas ráda udělá radost a zajede zazpívat na nějaký festival nebo koncert.

Naše počátky sahají do roku 1985, kdy se poprvé v našem kostelíku rozezněly struny kytar. V roce 2002 si schola zvolila i svůj název, který přesně vystihuje naše slova po každém nezkaženém koncertu - Deo Gratias (Bohu díky). :-)

O rok později jsme natočili své první CD s názvem Teď vypráví můj Pán, s autorskými písněmi naší členky Veroniky Novákové. V roce 2006 jsme natočili své druhé CD Pár nápadů, opět s vlastními písněmi. 

V témže roce jsme krom jiného registrovali Deo Gratias, chrámovou scholu z Bořetic na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení, jehož hlavním výstupem byl festival AnnaFest. V posledních letech jste nás mohli slyšet například na Diecézním setkání mládeže v Brně, několikrát na Děkanátním setkání mládeže v Hustopečích, Festivalu Pod věží ve Zlíně, na Mezinárodních adventních zpěvech v Praze, několikrát na Orelské národní pouti na svatém Hostýně, na našich vlastních koncertech, spolupracujeme na hymnách Děckanády v Hustopečích apod.

V roce 2013 jsme na svět uvedli vlastní zpěvník Nauč mě žít s autorskými písněmi Veroniky Novákové a v roce 2017 jsme vlastními silami v domácích podmínkách natočili adventní CD Krok do Vánoc. Stejnojmený singl vyšel v roce 2016 samostatně i s videoklipem. Naším současným projektem je spolupráce se scholou z Deblína pod název DG Hoří, se kterou již třetím rokem spolupracujeme na v pořadí třetím studiovém albu.
Aktuálně o schole na www.facebook.com/deogratiasboretice.

Teď vypráví můj Pán(CD 2003)

Maria přívětivá
Vejdi
Teď vypráví můj Pán
Jen tak dál
Jak se raduje zem
Až se sejdem
Na kříži
Z mrtvých vstává

Pár Nápadů
(CD 2006)

Víc se hlídej
Vzdáváme se hříchu
Smíření
Důvěřuj
Chci zpívat, Pane
Nepoznán
Potkal jsem Pána
Zní tu haleluja
Sanctus

Nauč mě žít
(Zpěvník 2013)

Ke stažení ZDE

Krok do Vánoc
(CD 2017)

Nalaď signál
Něco se blíží
Pokoj vám
Nový začátek
Kdo by doma zůstal
Nikdo neotvírá
Nechte vejít Lásku

Další nahrávky:

Pane, vzpomeň na mě
Tobě poklady dám
Proste

Naše písně zpívají:

Srdce ze Šakvic
Quo Vadis z Plzně
BoDec z Vranova

Malá charismatická společenství 

Jsme křesťané žijící v tomto světě, kteří se snaží společně kráčet a povzbuzovat se navzájem na cestě ke svatosti a k šíření Božího království na této zemi. Setkáváme se jednou za 14 dní k modlitbě chval a adoraci, rozjímáním nad písmem, ke sdílení, hledání našeho poslání a v modlitbách za naše i Vaše potřeby.

Modlitba chval a adorace

"Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem!" (Žl 100,4). Pokud Bohu děkujeme mění to naše srdce. Pokud Boha chválíme, mění to realitu kolem nás. Proto začínáme naše setkání, tedy vstup do Jeho nádvoří, krátkou modlitbou chval a adorací.

"Přestaňme Bohu říkat jak velké jsou naše problémy. Začněme našim problémům říkat, jak velký je náš Bůh." (Braňo Letko, Lamačské chvály)

Rozjímání nad Písmem

"Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč" (Žid 4,12).

"Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží." (Gal 6,17)

Písmo svaté je naší zbraní, pokrmem naší duše, pokud jej tak chceme přijmout. V rámci společenství v něm hledáme útěchu, povzbuzení, hledáme v něm také zkušenost našich vlastních životů i prorocké slovo. Vždyť jsme při křtu byli pomazáni na kněze, proroky a krále.

Sdílení

Neoddělitelnou součástí společenství je sdílení. V něm se povzbuzujeme navzájem v každodenní cestě k naší osobní svatosti, podpíráme se a učíme se, jak sdílet svou víru a své duchovní dary s ostatními. Jak říká sv. Pavel:

"Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou." (Řím 1, 11-12)

Modlitby za naše i Vaše potřeby

"A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním" (Jan 14,13-14).

"Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na Vás záleží" (1 Petr 5,7)

Kdyby nám všem měl poslat svatý apoštol Pavel dopis, pak by určitě začal slovy: "Všem svatým v Bořeticích, Kobylí a na Vrbici, milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista".Jsme vpravdě svatým lidem Božím a máme přinášet Boží království tomuto světu. Nechť se tak skrze křesťany skutečně děje a množí se svědectví o mocných činech Božích. Proto se snažíme volat k Bohu v moci jména Ježíš a posilovat svou víru v Boží moc.

Společenství jsou otevřená. Každý, kdo má opravdový zájem se připojit, je vítán.

Rádi také zahrneme do svých modliteb Vaše úmysly a prosby, na které nechcete být sami. Můžete se obrátit na kohokoliv ze společenství nebo na níže uvedené kontakty:

František Mrázek, trvalý jáhen: 731 594 086

Michalovi: 776 629 897


Schönstattské hnutí

Schönstattské hnutí, neboli "putovní svatyňky" funguje po celé republice a ani naše farnost není výjimkou. O co jde? V naší farnosti se dalo dohromady několik rodin, které si mezi sebou předávají "putovní svatyňku". A protože rodin, které chtějí mít svatyňku doma je celkem hodně, museli jsme se rozdělit do 6 velkých skupin. V naší farnosti tak neputuje jedna, ale hned 6 svatyňek...

Každoměsíční příchod a odchod putovní svatyňky nám má pomoci znovu si uvědomit cenu každého okamžiku. Můžeme ho tím více vnímat a využít. Panna Maria k nám přichází v symbolu putovní svatyňky a připomíná nám: Jsi pro mne důležitý! Udělej si malou pauzu! Najdi si chvilku času pro sebe, pro druhé, pro Boha... Panna Maria přichází ze schönstattské svatyňky, aby nás obdarovala. Přichází s prosbou, abychom jí něco darovali: Chvilku času - pro Boha a pro druhé.

Mnozí si při příchodu svatyňky k nim domů dopřejí několik minut ticha k zamyšlení - sami nebo společně - a někteří z nich poznávají, jak hodnotná je modlitba růžence. Někdy také stačí jen letmý pohled, když procházím kolem putovní svatyňky. A při příští návštěvě mohu dát Panně Marii o trochu víc. Panna Maria nám vyprošuje sílu, abychom měli stále víc rádi Boha i lidi. K tomu je potřeba stále znovu si udělat chvíli čas, aby to v nás a okolo nás bylo o trochu hezčí.

V roce 2012 jsme přivítali ve farnosti i svatyňku Auxiliar - přečíst.
Více informací o tomto hnutí najdete na www.schoenstatt.cz.

Živý růženec

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. V naší farnosti je v živém růženci zapojeno sedm modlitebních skupin a netvoří ho pouze naše babičky, ale najdou se mezi nimi i mladí lidé a dokonce muži!

Růžencové společenství tvoří naše úžasné babičky, které se scházejí pravidelně každou neděli v 14:00 hodin v našem kostelíku. Asi není moc těžké si představit, co tam asi dělají...:-) Samozřejmě se modlí modlitbu Růžence a otevřeně si přiznejme, že jejich modlitby potřebuje naše farnost jako sůl.
Kromě toho si jednou za čas vezme růžencové společenství na starost i přípravu mše svaté.