PAMÁTKY

Kostel svaté Anny je sice největší, nikoliv však jedinou památkou, kterou v naší farnosti máme. Proto Vám zde nabízíme přehled dalších památek, na které můžete při procházce obcí narazit. Patří mezi ně obrázky, kříže, kapličky apod. Původní přehled sepsal pan Oldřich Pazderka. V září roku 2008 jsme se pokusili všechny kříže a obrázky najít a pořídit jejich fotografie. Průvodcem za hledáním těchto památek, které vyprávějí historii života naší farnosti, nám byla paní Štěpánka Nováková, které za to patří náš upřímný dík. Dík patří také těm, kteří se o tyto připomínky zbožnosti bořetických občanů stále starají. Pán Bůh zaplať!

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

u hlavní brány na hřbitov u kostela

Kaple je vystavěna v barokním slohu. Její časové určení se datuje do 1. pol. 19. stol. Nyní je nově opravena, věřícími často zdobena květinami a pečlivě udržována.

Pomník padlých

před obecním úřadem

Pomník padlých z první světové války byl postaven v roce 1925 kameníkem Kocourkem z Holíče. 

Misijní kříž

instalovaný na "Multni" 

Památka na Lidové misie, které se ve farnosti konaly v listopadu 2002. Dřevěný kříž vyrobil pan Kratochvíl z Dambořic. 

Kaplička sv. Floriána a Vendelína


Kdy a kdo ji postavil není známo. První neděli po svátku sv. Floriána (4. května) se konala každoročně slavná pobožnost za účasti celé vesnice a hasičského sboru. Byl tam postaven velký obraz sv. Floriána, patrona hasičů. Po smrti babičky z č. 18, která kapličku udržovala, byl oltář přenesen na č. 100, na totéž číslo připadla i údržba kapličky. 

Kříž na příhoně

pod Záhumenicemi

Kříž postavili manželé Navrátilovi z č. 12, bezdětní. (text na kříži: Pro patero, Pane, ran, jež Tvé údy sklály, uvediž nás v nebes stan, pokoj neustálý.) 

Kříž za jezery

na cestě k Němčičkám

Dřevěný kříž pod kaštany nechal postavit Josef Procházka, č. 132, na poděkování za šťastné vyváznutí z nebezpečí smrti.

Kříž u pastvisk

na cestě k rozhledně u rybníků

postavili manželé Formánkovi z č. 67. Byli už staří, bezdětní a horliví katolíci (zrestaurovaný v roce 2008, nyní u cesty). 

Obrázek sedmibolestné Panny Marie

na cestě k Vrbici

k Vrbici postavili Ignác a Barbora Pazderkovi z č. 18. Oba sirotci si v r. 1898 v létě téhož roku přestavěli starý zděděný zděný dům. Dne 2. prosince v 6 hodin ráno vyhořeli, právě když se lidé vraceli z rorátů, oheň se chytl od souseda. 

Obrázek Marie Ustavičné Pomoci

na Příhoně (pod družstevními bytovkami)

Paní Růžena Frolichová dala udělat nový dřevěný kříž a obraz Panny Marie malovaný p. Fišarem, posvětil ho P. Josef Pazderka, přemístila ho, je v lánu zemědělského družstva, nápis: Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Kříž u Vinopy

na cestě k Němčičkám

Kříž postavili J. a M. Jurasovi z č. 20 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.  Text: Pozdraven buď svatý Kříž, na němž umřel Pán Ježíš. Polituj ho duše má, abys byla spasená. 

Smírčí kámen

u kostela

Smírčí kámen pochází z roku 1777. Dříve byl v zahradě u domu č. 171 (dům Dalibora Vojtěška), v roce 1991 byl kámen přemístěn k ohradní zdi u kostela. Přední strana je popsána majuskulním textem, dnes již bohužel nečitelným. V posledním řádku nalezneme čitelný rok 1777. Nad Smírčím kamenem je umístěna mramorová pamětní deska s textem vysvětlujícím událost, ke které byl kámen postaven. Text: Smírčí kámen byl postaven v roce 1777 jako součást trestu na místě, kde byl o pouti a hodech zastřelen pavlovskými občany Jan Vykydal z Kobylí.

Kamenný kříž

u družstevních bytovek

Kříž postavili Josef a Leopoldina Kocmánkovi u svého pole. Jejich jediný syn stříkal stromy, proud postřiku se dostal do elektrického vedení a el. napětím byl usmrcen. Text: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. S úsměvem jsem rodný dům opustil a tragickou smrtí jsem svůj život dokončil. Aniž bych mohl rodičům poslední s Bohem dát. Kdo půjdeš okolo a měls mě rád, pomodli se za mě Otče náš. K stálé vzpomínce na jediného syna Josefa. Josef a Leopoldina Kocmánkovi 1943.

Kříž za dvorem

na cestě ke Kobylí

Kříž postavil Jakub Petrásek, č. 136, vdovec, dlouholetý starosta. (na památku úmrtí syna Cyrila roku 1942 v Jugoslávii) 

Boží muka

v Zázmoníkách

Sněhobílá Boží muka, která byla vystavěna v roce 2000, se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Zázmoníky, prosnulé bohatou a vzácnou květenou. Kaplička je umístěna na okraji lesa, v místě s nádherným výhledem do krajiny a na obec Bořetice.

Na návsi před nynějším kulturním domem postavil r. 1875 DŘEVĚNÝ VYŘEZÁVANÝ KŘÍŽ (vlastnoruční práce) tesař Popovský z domu č. 35. Práce byla na samouka přímo umělecká. Ze tří stran vyřezávaný kříž představoval od Adama a Evy celé dějiny až do Kristova ukřižování. V roce 1938 bylo vyměněno příční rameno kříže z nějakého kláštera. Před stavbou kulturního domu byl přenesen před hřbitov k soše sv. Jana. 

DŘEVĚNÝ KŘÍŽ k Velkým Pavlovicím byl postaven u obecního pole, které bylo dáno do užívání prvnímu panu faráři. V roce 1926 byl vyměněn za nynější, který zdarma zpracoval stolař Tomáš Šumberák, č. 140 (hasičská zbrojnice). Nedávno ho opravila paní Marie Kuchyňková.

OBRÁZEK SV. JOSEFA u Zadních dílů k Odměrám postavili manželé Ludvík a Johana Petráskovi z č. 12, bezdětní, on byl krejčí a zemřel ve 42 letech. (nyní už neexistuje).

OBRÁZEK SV. ANTONÍNA u Rovných padělků nechala postavit M. Šumberáková z č. 12. Její manžel Antonín Šumberák padl v první světové válce.(Obrázek jsme hledali, nicméně po vysazení rozsáhlých vinohradů v Hantálech nenalezli).

OBRÁZEK SEDMIBOLESTNÉ PANNY MARIE Za jezery postavili manželé Magdalena a Antonín Kuchyňkovi, č. 2., nyní servis Antonína Čačíka; (v současnosti by měl být u domu pana Oldřicha Damborského, ale nenalezli jsme jej)

Na sklepě pod Kraví horou visel OBRÁZEK PANNY MARIE. Potomci sklep prodali, že tam prý straší. Nový majitel J. Suský nikdy nic neviděl.

OBRÁZEK PANNY MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ na dubu v lese zavěsili Jakub a Františka Petráskovi, č. 136, jako vroucní ctitelé Panny Marie, a od r. 1863 každoroční návštěvníci sv. Velehradu, což ze sedmi bratrů asi po 55 roků vykonával syn Jakub až do smrti a po něm syn František do své předčasné smrti. (nyní nahrazen jiným obrázkem poblíž rozhledny)

OBRÁZEK ANDĚLA STRÁŽNÉHO pod Dlouhé postavil Rudolf Burian z č. 88 za ochranu v první světové válce, kdy nechal doma manželku a malé děti a šťastně se navrátil. P. Dreiseitl mu daroval křížek posvěcený sv. otcem Piem X., s nímž se honosil. V bouřkách se modlíval za odvrácení pohromy krupobití. (nyní již neexistuje)