V CO VĚŘÍME

Věříme v to, že krásné, rozmanité a dokonale se doplňující stvoření je dílem Někoho, kdo měl na mysli právě tuto krásu, dokonalost a užitek z ní. Někoho, kdo s láskou a dobrotou osobně tvořil vše, co existuje k vztahu s Ním samým.

Věříme, že ten Někdo je živá Osoba. Stejně živá, jak živé stvořil i nás. Věříme, že je možné s Ním komunikovat, protože právě k tomu nás stvořil - abychom s Ním měli vztah. A i když si člověk navzdory tomu všemu vybral zlo, nenechal nás napospas důsledku tohoto rozhodnutí. Přišel v těle jako člověk, aby sám na sebe nechal dopadnout všechnu tíhu zla. Každý, kdo jej takto přijme, pak obdrží nový život, protože On nechce, aby kdokoliv zahynul.

Věříme, že pro tuto jeho lásku s Ním můžeme navázat vztah bez ohledu na naši dokonalost či nedokonalost. On nás vždy přijme, přijdeme-li s opravdovým srdcem. A každému, kdo to udělá, dá dar v podobě své přítomnosti v něm, která člověka vede k lepším věcem, dobru, kráse, pokoji a lásce.

Věříme v Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, 
Pána našeho; 
jenž se počal z Ducha Svatého,
 narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, 
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, 
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, 
svatou církev obecnou,
společenství svatých, 
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

(apoštolské vyznání víry)