Jak to bude s bohoslužbami od 24. dubna

24.04.2020

Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla, že bohoslužby a náboženské obřady za účasti 15 osob jsou povolené již ode dneška (24. dubna). Mění se tedy původní datum, které bylo stanoveno až na pondělí 27. dubna. 

PRO NAŠE FARNOSTI PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

Zásady pro přítomnost v kostele:
rouška, dvoumetrový odstup v lavicích ( lavice budou označeny, které se budou obsazovat) i v prostoru, použití dezinfekce u vstupu do kostela s odkazem na ČBK.

1. Mše sv. se zatím smí zúčastnit pouze ten, kdo má zapsaný na daný termín úmysl včetně rodiny a blízkých- maximálně však do deseti lidí (do povoleného počtu 15 lidí se také počítá kněz, ministrant (jáhen), varhaník, kostelník...).

2. Za počet osob odpovídá osoba, na jejíž úmysl se mše sv. slaví.  


Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.